1000 euron lainan hakeminen on helppoa ja nopeaa.

Haluatko alennuksen järjestelypalkkioon?

Kyllä, haluan lisävarmentaa henkilöllisyyteni käyttämällä facebook tiliäni ja saada 10 euron alennuksen lainan järjestelypalkkioon.

Tietoja käsitellään. Ole hyvä ja odota.

Kyllä, haluan hyötyä tästä erikoistarjouksesta.
Jättämällä lainahakemuksen heti, saat -10% alennuksen lainan järjestelypalkkioon.

Hae lainaa nyt.

Χ

Tietoa Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä

Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmä on Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoama palvelu, jonka avulla keskinäisen sopimuksen tehneet luotonantajat luovuttavat halussaan olevaa kuluttajaa koskevaa tietoa toisilleen kuluttajan (lainanhakija) antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella luottohakemuksen käsittelyä varten. Järjestelmässä käsiteltävät ja välitettävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta.

Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat seuraavat yhtiöt:
http://www.omatieto.fi/Omatieto-ukk_1.htm#yhtiot

Χ

Sopimusehdot

Aasa Oy

Yleiset laina-ehdot
Voimassa 1.11.2011 alkaen

 1. Lainan tiedot
  1. Lainan määrä, nimelliskorko, lyhennystapa, lyhennysaikataulu, lainan järjestelymaksun määrä, mahdollinen tilinhoitomaksu ja muut palkkiot sekä lainan kokonaiskustannukset käyvät ilmi lainasopimuksesta. Sopimuksen sisältö voi olla neuvoteltu asiakaskohtaisesti.
 2. Lainan myöntäminen
  1. Lainan myöntää Aasa Oy (jäljempänä lainanantaja). Lainanantajalla on oikeus myöntää haettua pienempi laina. Sopimus syntyy kun lainansaaja on allekirjoittanut sopimuksen joko käsin tai sähköisesti. Allekirjoituksen vastaanotettuaan lainanan­taja toimittaa sopimuksen mukaisen lainasumman lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille. Myönnetyn lainan määrään lisätään lainan järjestelypalkkio, joka jaetaan tasan kaikkien erien kesken. Järjestelypalkkio kuuluu myös ennenaikaisessa takaisinmaksussa maksettavaksi kokonaisuudessaan huolimatta sen jakamisesta erien kesken.
 3. Lainan lyhennysten maksaminen
  1. Lainansaajan tulee suorittaa erät sopimuksen mukana tulevan lyhennysaikataulun mukaisesti.
  2. Mikäli lainansaaja on laiminlyönyt ensimmäisestä maksukehotuksesta huolimatta lyhennyserän, joka on vähintään 10 % alkuperäisestä lainan määrästä tai jos lainaan sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä, ja lyhennys on viivästynyt vähintään kuukauden, on lainananta­jalla oikeus eräännyttää koko jäännössaatava maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän viikon kuluessa, jos lainansaajaa ei ole maksukehotuksella aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä. Lainanantajalla on lisäksi oikeus erään­nyttää koko laina myös, jos lainansaaja on antanut lainaa hakiessaan tai sen aikana harhaanjohtavia tietoja. Aikarajojen osalta noudatetaan myös tällöin edellä ilmoitettua.
  3. Eräännyttämistä ei kuitenkaan kuluttajansuojalain 7 luvun 16 pykälän mukaisesti vaadita, jos viivästyminen on johtunut kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen rinnastettavasta hänestä riippumattomasta syystä, edellyttäen ettei eräännyttämisestä kieltäytyminen ole lainanantajalle viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta.
  4. Lainan perimisestä ja muista lainan hallinnointiin liittyvistä toimista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Ajantasainen hinnasto on saatavilla täältä »
 4. Lainansaajan peruuttamisoikeus
  1. Lainansaajalla on oikeus peruuttaa laina ilmoittamalla siitä lainanantajalle 18 vuorokauden kuluessa lainasopimuksen allekirjoittamisesta, jolloin lainansaajan tulee palauttaa välittömästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä lainasopimuksen nojalla saamansa kaikki varat sen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.
 5. Sopimuksen irtisanomisen seuraukset
  1. Mikäli lainasopimus irtisanotaan kohdan 3.2 mukaisen lainansaajan laiminlyöntien vuoksi, on lainansaaja velvollinen hyvittämään lainanantajalle perinnästä johtuvat todelliset perintäkulut tai ilman kuluselvitystä niihin määriin asti kuin laki saatavien perinnästä säätelee.
  2. Lainansaajalla on oikeus maksaa koko loppuvelka takaisin milloin tahansa ennen lainan eräpäivää. Lainasopimus tulkitaan päättyneeksi, kun lainan pääoma on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu.
  3. Mikäli lainansaaja peruuttaa lainan kohdan 4.1 mukaisesti, on hän velvollinen maksamaan korvauksena lainanantajalle lainan todellisen vuosikoron siltä ajalta, kun laina on ollut lainansaajan käytettävissä.
 6. Muut ehdot
  1. Lainanhakija valtuuttaa lainanantajan tekemään lainan myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä lainanhakijasta. Valtuutus koskee ainakin seuraavia tarkistuksia: 1. Työsuhde 2. Väestörekisteritiedot 3. Verotiedot 4. Muut lainat.
  2. Kuluttajansuojalain mukainen lainan kokonaiskustannus ilmenee lainasopimuksesta.
  3. Lainanantajalla on oikeus olla myöntämättä lainaa syytä ilmoittamatta.
  4. Lainanantajalla on oikeus siirtää sopimus kolmansille osapuolille, jolloin asiasta ilmoituksen saatuaan tulee lainansaajan maksaa sopimuksen mukaiset velvoitteet uudelle osapuolelle.
  5. Lainansaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneelle määrälle korkolain mukaisesti. Viivästyskorko on korkolain 4 pykälän 2 momentin mukaisesti kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin velasta perittävä korko.
  6. Lainanantajalla on oikeus veloittaa lainaehtojen muuttamisesta johtuvat maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
  7. Lainansaajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista lainanantajalle. Lainansaaja ei voi vedota siihen, ettei ole saanut asiakassuhteeseen vaikuttavaa tietoa, jos tiedon saamatta jääminen johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle asiakastiedoissaan tapahtuneita muutoksia. Lainanantaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Aasa Oy:llä on oikeus veloittaa lainansaajalta hinnaston mukainen maksu asiakkaan yhteystietojen päivittämisestä mikäli lainansaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa.
  8. Asiakkaan suoritukset käytetään ensisijaisesti jo erääntyneiden korkojen ja palkkioiden maksuun, sitten pääoman lyhentämiseen. Mikäli asiakas suorittaa ylimääräisiä suorituksia, kohdennetaan nämä varat lyhentämättömänä pääoman vähentämiseen. Mikäli osa palkkioista on jaettu useammalle erälle, kohdentuu maksettu suoritus edellä mainitulla tavalla ensin erääntyneiden palkkioerien ja korkojen maksuun ja sen jälkeen pääomaan. Erääntymättömät palkkiot kuittaantuvat järjestyksessä viimeisenä.
  9. Luottotietolain (527/2007) 14§:n mukaisesti lainaan liittyvät maksuhäiriöt saadaan ilmoittaa rekisterinpitäjille ja tallettaa luottohäiriörekistereihin, jos maksun laiminlyönti on kestänyt vähintään 60 päivää ja samalla kolme viikkoa maksukehotuksesta, joka on lähetetty eräpäivän jälkeen, eikä laiminlyönti ole johtunut velkojalle todisteellisesti ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä.
 7. Erimielisyyksien ratkaisu
  1. Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan lainansaajan yleisessä alioikeudessa. Jollei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Lainansaajalla on oikeus viedä asia kuluttajariitalautakuntaan.
Χ

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Aasa Oy
Konalantie 6-8B
00370 Helsinki
Puhelin 0600 04045
(Puheluiden hintatiedot)

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Kimmo Rytkönen
Rekisterin nimi Aasa Oy Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Rekisteröityjen yksilöiminen
- Yhteystietojen hallinta
- Riskien hallinta
- Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen

Rekisteröityjen ryhmät

Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään
a) Asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus joka koskee esim.
- luottoa
- palvelu- tai muuta sopimusta.
b) Asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon.

Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

Henkilöön liittyvät perustiedot kuten:
- Asiakastunnus
- Henkilötunnus, syntymäaika tai Y-tunnus
- Nimi, nimilyhenne, virallinen ja puhuttelunimike
- Kieli
- Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka
- Sopimus tai palvelukohtainen osoite
- Puhelinnumerot, telekopionumerot, sähköpostiosoitteet
- Kotikunta
- Arvo, ammatti, koulutus
- Työpaikkatiedot (nimi ja puh. Numero)
- Asema yhteisössä (esim. yrittäjät)
- Maksuhäiriötiedot
- Henkilön asiointitiedot
- Luotto-, palvelu-, sopimus- ja hakemusluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuihin asioihin.

Asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista. Tietoja kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

Tietoja hankitaan säännönmukaisesti:
- Rekisteröidyltä itseltään
- Viranomaisten pitämistä rekistereistä lain rajoissa
- palvelu- tai muuta sopimusta.
- Luottotietoja toimittavilta yrityksiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti kulloinkin voimassaolevan lain mukaan:
- Viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
- Paperitulosteena

Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella. Tietoja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Laitteistot sijaitsevat hälyttimin varustetussa lukitussa tilassa, jonne pääsy rajoitettu kulunvalvonnalla.

Rekisteröinti ja tiedonsaanti edellyttävät käyttöoikeuden.

Χ

Ohje lainahakemuksen täyttämiseen

Ammattiasema

 1. Yrittäjä

  Yrittäjiin luetaan ne henkilöt, jotka hoitavat omaa yritystään, viljelevät omistamaansa tai vuokraamaansa maatilaa tai ovat vapaan ammatin harjoittajia. Yrittäjät voivat olla joko yksinäisyrittäjiä tai työnantajia, joilla on yksi tai useampi palkattu työntekijä. Yrittäjän kotitalouteen kuuluvat, ilman palkkaa yrittäjää tämän ammatissa avustavat henkilöt, rinnastetaan sosioekonomiselta asemaltaan varsinaiseen yrittäjään. Yrittäjiin rinnastetaan sellaisissa pienissä osakeyhtiömuotoisissa yrityksissä työskentelevät omistajayrittäjät, joissa kyseinen yrittäjä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli puolet osakepääomasta.

 2. Maatalousyrittäjä

  Maatalousyrittäjiin luetaan pääryhmään '4 Maa- ja metsätalous, kalastus' (Ammattiluokitus 1987) ja pääryhmään '6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.' (Ammattiluokitus 1997) sisältyvät yrittäjät.

 3. Ylemmät toimihenkilöt

  Ylemmät toimihenkilöt ovat palkansaajia, jotka tehtävissään soveltavat laajasti teoreettista tietoainesta. He toimivat päätöksentekijöinä, osallistuvat päätöksentekoon tai toimivat sitä sivuavissa erikoistuneissa ohjaus-, valvonta-, kehittely- ja palvelutehtävissä. Tehtäville on ominaista suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuullisuus. Johtamistehtävät voivat olla osa toimenkuvaa niissäkin tapauksissa, joissa ne eivät muodosta ammatin ensisijaista elementtiä. Ylempiin toimihenkilöihin luokitellaan myös sellaiset yhteiskunnallisia tai liike-elämän palveluksia tuottavissa ammateissa toimivat, joiden tehtävissä keskimääräisenä vaatimuksena on korkean asteen erikoistunut koulutus (esim. uskonnollinen, lainopillinen, terveydenhuolto-, taide-, kulttuuri- ym. työ). Rajana alempiin toimihenkilöihin on ylemmän toimihenkilön sijainti päätöksenteko-organisaation ylemmällä tasolla ja vaadittava laaja teoreettinen tietomäärä.

 4. Alemmat toimihenkilöt

  Alemmat toimihenkilöt ovat palkansaajia, jotka suorittavat tavanomaista toimisto- tai myyntityötä tai toimivat ammateissa, jotka ovat kehittyneet tavanomaisen toimisto- ja myyntityön pohjalta korvaten sen. Tehtävissä on keskeistä symbolien käsittely käsin tai manuaalisia työvaiheita korvaavilla koneilla ja laitteilla. Alempiin toimihenkilöihin kuuluvat edelleen myös työnjohtajina tuotantolaitoksissa tms. työskentelevät tai vastaavissa toimihenkilöiden esimiestehtävissä toimivat. Pääluokkaan kuuluvat myös sellaisissa hoito-, huolto- ja turvallisuuspalveluja tuottavissa ammateissa toimivat, joiden tehtävänä on huolehtia ihmisestä tai käsitellä häntä koskevaa tai muuta informaatiota. Toimenkuvalle on ominaista suoritusvastuu mutta ei vastuu itse toiminnasta. Raja ylempiin toimihenkilöihin on se, että alemmat toimihenkilöt sijoittuvat organisaation suoritustasolle ja tehtävissä vaaditaan suppeampaa ja vähemmän teoreettista tietoainesta kuin ylemmiltä toimihenkilöiltä.

 5. Työntekijät

  Työntekijät ovat palkansaajia, jotka osallistuvat tuotantotoimintaan työskentelemällä tavaroiden valmistuksen a) eri vaiheissa varsinaisissa tuotantotyön ammateissa tai b) tuotantotoimintaan välittömästi liittyvissä huolto-, korjaus- yms. tehtävissä tai c) suorittavat varasto-, jakelu-, tai kuljetustehtäviä tai työskentelevät sellaisissa palvelutehtävissä, joissa symbolien käsittelyä ei ole luokiteltu toimihenkilötyöksi.

 6. Opiskelijat

  Pääluokkaan luetaan 15 vuotta täyttäneistä ammatissa toimimattomista päätoimisesti opiskelevat tai muuta kuin peruskoulua käyvät sekä näiden kotitaloustyötä tekevät perheenjäsenet. Jos tietoa oppilaitoksesta ei ole käytettävissä, pääluokkaan luetaan 16 vuotta täyttäneet koululaiset ja opiskelijat.

 7. Eläkeläiset

  Eläkeläisiin luetaan vanhuuden, työkyvyttömyyden tai muun sellaisen syyn vuoksi pysyvästi työelämästä poissa olevat henkilöt. Pääluokkaan luetaan lisäksi eläkkeellä oleva kotitaloustyötä tekevä perheenjäsen.

 8. Muut

  Pääluokkaan luetaan pitkäaikaistyöttömät sekä henkilöt, joita ei voida luokitella sosioekonomiselta asemaltaan muihin luokkiin.

Koulutus

 1. Alempi perusaste
  -Kansakoulu
  -Kansalaiskoulu

 2. Ylempi perusaste
  -Peruskoulu
  -Keskikoulu

 3. Keskiaste
  -Lähihoitaja
  -Sähköasentaja
  -Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi)
  -Ammattitutkinnot
  -Erikoisammattitutkinnot
  -Ylioppilastutkinto

 4. Alin korkea-aste
  -Teknikko
  -Merkonomi(opisto)

 5. Alempi korkeakouluaste
  -Alemmat yliopistotutkinnot
  -Ammattikorkeakoulututkinnot
  -Insinööri
  -Valtiotieteiden kandidaatti(alempi)

 6. Ylempi korkeakouluaste
  -Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  -Valtiotieteiden maisteri
  -Diplomi-insinööri
  -Erikoislääkäri

 7. Tutkijakoulutusaste
  -Lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot

 8. Koulutusaste tuntematon

Χ

Lainahakemus

1000 euroa
19 kk
Kuukausierä alle 80 €/kk *
* Kuukausierä on suuntaa antava. Tarkan lyhennysaikataulun saat lainasopimusten yhteydessä.

Henkilötiedot

Täytä!
Täytä!
Täytä! Virheellinen!
Täytä! Virheellinen!
Täytä!
Täytä! Virheellinen!
Täytä! Virheellinen!
Täytä! Virheellinen!

Työ ja koulutus

Täytä!
Täytä! Päivämäärä ei voi olla tulevaisuudessa!
Täytä!
Täytä! Virheellinen!
Täytä! Vain numeroita!
Täytä! Vain numeroita!
Täytä!

Asuminen

Täytä!
Täytä! Vain numeroita!

Ajoneuvo

Muut lainat:

Tyyppi:
Summa:
Lyhennys
Käyttötarkoitus
 
 
 
 
 
 


Täytä! Virheellinen!
IBAN-laskurit löytyvät täältä: Finanssialan Keskusliitto

1000 euron 19 kk luoton todellinen vuosikorko on 49,94% ja kokonaiskustannus 1369,93 euroa.

Nimelliskorko: 9 %
Järjestelypalkkio: 295 €

Minimi laina-aika 19 kuukautta ja maksimi laina-aika 19 kuukautta. Maksimi todellinen vuosikorko lainalle on 49,94%. Korko ei muutu mikäli laina maksetaan takaisin myöhässä.